په بامیانو کې د ښاریانو د خدمتونو مرکز د ملګرو ملتونو له لوري په هیواد کې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او سیمه ییزې حکومتوالۍ د ودې په تړاو د ملاتړ یوه برخه یادیږي.

The construction work of 597 welfare projects of National Solidarity Program NSP in center and districts of Samangan province have been completed and inaugurated in the past 4 years.

المزيد من المقالات...