17
الخميس, تشرين1

افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه دخلکو ساتونکي

دهیواد د دفاع لپاره پیاوړي هوډ