21
الأحد, تموز

کلونه کلونه سخت زیار، اوږه په اوږه کار، او افغانستان خلکو لپاره کلونه کلونه بې شمیره بدلونونه.

د افغانستان دولت له پرمختیایي پروژو څخه ټول افغانان ګټه پورته کوي. پدې کې د جبل السراج د سمنټو فابریکه چې یو وخت د افغانستان له ویاړه ډګ سمبول ګڼل کیده خپل تولیدات يې له شلوکلونو ځند وروسته بیا پیل کړه.

از پروژه های انکشافی دولت افغانستان تمام مردم ما منفعت میبرند. منحیث یک نماد پر افتخار افغانستان، فابریکه سمنت جبل سراج بعد از بیست سال دوباره به فعالیت آغاز نمود.

المزيد من المقالات...