19
السبت, تشرين1

Ministry of interior cultural and religious advisor Sayed Mohammad Hussain Hussaini during a meeting held for appriciating of ANDSF sacrifies in terrorist attack on Afghan American university.

he said 'attack on universities, schools, Mosques and public utilities are against Islamic teaching.'

دامنیت ټینګښت !
دسولې راوستل!
دقانون پلي کول!
زمونږ ماموریت! زمونږ دنده!
افغان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونه په خپلو ورځینو عملیاتو کې لا مسلکي شوي او ځانګړي انګیزه او ټینګه اراده لري ځو په هیواد کې ثبات او امنیت ټینګ کړي.
ټول افغانان ستاسې بریا ته دعا کوي!

تامین امنیت !
آوردن صلح!
تنفیذ قانون!
ماموریت ما! وظیفه ما!
نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان در عملیات های روزمره شان بیشتر مسلکی شده اند و انگیزه خاص و اراده محکم دارند تا ثبات و امنیت را در کشور برقرار سازند.
تمام افغان ها برای پیروزی شما دعا میکنند!

Providing security!

Bringing peace!

Seeking justice!

Our mission!Our duty!

During daily operations, ANDSF demonstrate significant professionalism and have shown their motivation to enhance security and stability in Afghanistan.

All Afghanis pray for your victory!

ایمان، ویاړ، دنده او وړتیا د یو رښتیني سرتیري یو څو ځانګړتیاوې دي.
افغان ملي دفعاي او امنیتي ځواکونه ټینګه اراده او ژمنتیا لري څو دهیواد رښتینې خدمتګاران  واوسي.
ټول افغانان ستاسو د بریا لپاره دعا کوي

المزيد من المقالات...