23
الثلاثاء, تموز

It’s always been an honour to defend our country and protect its people!

The safety and security of our people and mother land is our holy goal, we will spare no effort in fulfilling it! Trained to be the best and using modern equipment, it will guaranty our victory! Be one of us! Join Afghani National Army! For information call 0202612999 or visit the nearest recruitment centre! For information call 142 or visit the nearest recruitment centre!

Enemy of peace’s actions destroy the infrastructure of our country!

Enemy of peace’s actions slow down the development of our country!

Enemy of peace are denying you a better future! We have to bring back the peace to our children!

We can pave the way to security and stability!

We need to stand united with the security forces and the Government of Afghanistan for a better tomorrow!

 

After darkness there is light!

 

د سولې دښمنانو کړنې زمونږ د هیواد بنسټونه ورانوي!


د سولې دښمنانو کړنې زمونږ دهیواد پرمختګ مخه نیسي!

د سولې دښمنان ستاسو د ښې راتلونکې خنډ ګرځي!
مونږ باید خپلو ماشومانو ته بیرته سوله راولو!
مونږ کولای شو امنیت او سولې ته لاره هواره کړو.‎‎!
مونږ باید د یوې لا ښې راتلونکې لپاره له امنیتي ځواکونو او افغانستان دولت سره ټینګ ودریږو!


له هرې تیارې وروسته رڼا ده!

Enemy of peace’s actions slow down the development of our country! Enemy of peace are denying you a better future!

We have to bring back the peace to our children! We can pave the way to security and stability! We need to stand united with the security forces and the Government of Afghanistan for a better tomorrow! After darkness there is light!