د ښه زده کړو په موخه د زده کونکو روغتیايې معاینه اړینه ده

روغتیا
Typography

The health wall informs the students about hygiene, vaccination and other issues related to their health

په کوچنیوالی کې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه کولی شي چی هغوي د ښه روغتیا څخه برخمن واوسی، دا خبري د سویډن کمیټې لخوا په اجاني ملیکه ښوونځي کې د روغتیا د څانګې یو مسئول ډاکټر قیس وکړي. د هغه په وینا سویډن کمیټه په ښوونځیو کې زده کونکي معاینه کوي تر څو په اوریدلو او لیدلو کې د ستونزه لرونکي زده کونکو سره روغتیايې مرستي وشي او همدارنګه ښوونکي په بیړنیو روغتیايې مرستو کې وروزل شي.

په کوچنیوالی کې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه کولی شي چی هغوي د ښه روغتیا څخه برخمن واوسی، دا خبري د سویډن کمیټې لخوا په اجاني ملیکه ښوونځي کې د روغتیا د څانګې یو مسئول ډاکټر قیس وکړي. د هغه په وینا سویډن کمیټه په ښوونځیو کې زده کونکي معاینه کوي تر څو په اوریدلو او لیدلو کې د ستونزه لرونکي زده کونکو سره روغتیايې مرستي وشي او همدارنګه ښوونکي په بیړنیو روغتیايې مرستو کې وروزل شي.

 

سرچینه:افغانستان لپاره د سویډن کمیټه