د شونډى او تالو چاوده

روغتیا
Typography

د شونډى او تالو چاوده په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان کړوى. موږ د آزادۍ غږ ورځپاڼې په دې ګڼه کې دې ستونزى او د هغه علت او همداراز په دې اړه مرستې ته پام اړولى دى.

د شونډى چاوده او د تالو چاوده څه دى؟

د شونډى چاوده د پورتنى شونډى د بيليدو (چاودى) څخه عبارت دى. د تالو چاوده د تالو د دوه برخى کيدو (چاودى) څخه عبارت دى.

 څه شى د شونډى او تالو د چاودى لامل کېږي؟

 د زيږون د مهال دغه نيمګړتيا په هغو ټولنو کې صورت مومي، په کوم کې چې د خلکو د وينى ګروپونو ډېر سره ورته او خپلوى ( ودونه) کوي.

د شونډى او تالو چاوده څه ستونزى رامنځته کوي؟

په بسنټيزه توګه کوم ماشومان چې په دې ستونزى اخته وى د خواړه په خوړلو کې ستونزه لري. بيا وروسته هغوي په دې برخه کې چې څنګه خبرې وکړى ، ستونزى پيداکوي. همداراز د شونډى او تالو چاوده د بدې بڼى له امله د روانى ستونزو لامل کېږي.

 آيا د شونډى او تالو چاوده د علاج لپاره کوم عمليات شته دى؟

په خوښې سره بايد ووايو هو. د شونډى او تالو چاودى د علاج لپاره په کابل کې دکيور په نړيوال روغتون کې وړيا عمليات تر سره کېږي. په دې روغتون کې د جراحى د څانګى ډاکټران په تېرو دريو کلونو کې د شونډى او تالو چاودى تر ١٠٠٠ زيات عملياتونه تر سره کړى دى. کوم ماشوم چې د شونډى او تالو چاوده ولري، د عملياتو څخه مخکى بايد څه ناڅه درى مياشتى وى. نوموړى عمليات لږ وخت نيسى،خو دغه کار په روغتون کې يوه اونۍ بستر ته اړتيا لري. په ترڅ کې چې يوه ماشوم دواړه د شونډى او تالو چاوده ولري ددې کار لپاره دوه عملياتونه صورت مومي يعنى د لومړى عمليات څخه درې مياشتې وروسته دوهم عمليات تر سره کېږي.

 آيا د عمليات ټپ يا نښه پر ځاى پاتى کېږي؟ ي

و کوچنى نښه په ځاى پاتى کېږي، خو د کيور روغتون جراحان د نړۍ د غوره جراحانو په ډله کې ځاى لري. که چېري د شونډى او تالو د چاودى عمليات په هېواد کې ډېر ستونزمن څرګند شى، هغه ماشوم به د عملياتو لپاره د ايټاليى هېواد ته واستول شى.

آيا د عملياتو څخه وروسته نورې پيښى شته دى؟

 هو،کله چې تنکى ماشومان او ځوانان نوموړى عمليات څخه راوځى، هغوي په منظمه توګه خبرې کولو کې ستونزه پيدا کوي، ځکه د هغوي د عمليات څخه مخکى حالت( بد بڼى والى) په دې مانا دى چې هغوي هيڅکله ښې خبرى کول نه دى زده کړى. د عملياتو څخه وروسته د خبرې کولو درملنه معمولاً تر ټولو مهم بهير ګڼل کېږي. د کيور روغتون هيله من دى چې خبر کولو د درملنى په موخه د اوطلب سلاکاران چې نوموړى درملنه وړاندى کړى، هېواد ته راولى.

 د کيور روغتون په اړه څنګه ډېر معلومات تر لاسه کولاي شم؟

تر دمګړۍ، ګڼ شمېر خلکو د نوموړى روغتون په هکله په شفاهى توګه معلومات تر لاسه کړيدى. په حقيقت کې، جراحانو معمولاً په يوه کلى کې په ګڼ شمېر ماشومانو باندى د شونډى او تالو چاودى عملياتونه تر سره کړى دى. د کيور روغتون به ددې کال په وروستيو کې د پوهاوى د زياتيدو په موخه يو کمپاين په لاره واچوي، خو تاسو کولاي شى تل په دې شمېري ٠٧٩٩٨٨٣٨٣٠ اړيکه ونيسى او د روغتيايې خدماتو دمدير سره د خبرو غوښتنه وکړئ.