18
الخميس, تموز

Karakul

له نن څخه اويا کاله وړاندي قره قل د افغانستان د صادراتو يوه لويه برخه غوره کوله.